OPIS FUNKCJONOWANIA SZKOŁY

Prywatna Szkoła Podstawowa KOLUMBUS jest placówką niepubliczną. Szkoła KOLUMBUS pracuje w oparciu o kalendarz szkolny opublikowany przez MEN Szkoła jest otwarta od 7.30 do 18.00 od poniedziałku do piątku. Uczniowie nie muszą nosić tornistrów, odrabianie lekcji odbywa się w szkole od godziny 15.00 do 16.00. Zajęcia dydaktyczne odbywają się w godzinach 8.00 – 15.00 PLAN DNIA (przykładowy)
Blok godzinowy  
8. 00 – 13.00 Poranny krąg
Edukacja wczesnoszkolna, muzyka, plastyka, wf, zajęcia komputerowe, język angielski
Edukacja wczesnoszkolna, muzyka, plastyka, wf, zajęcia komputerowe, język angielski
II śniadanie
Edukacja wczesnoszkolna, muzyka, plastyka, wf, zajęcia komputerowe, język angielski
Edukacja wczesnoszkolna, muzyka, plastyka, wf, zajęcia komputerowe, język angielski
Edukacja wczesnoszkolna, muzyka, plastyka, wf, zajęcia komputerowe, język angielski
13.00 – 13.30 obiad
13.00 – 15.00 Edukacja wczesnoszkolna, muzyka, plastyka, wf, zajęcia komputerowe, język angielski
Odrabianki/zajęcia strategiczno-logiczne
podwieczorek
15.00 – 18.00 świetlica
W szkole nie ma dzwonków. O przerwach między zajęciami decydują nauczyciele, dostosowując je do poziomu aktywności dzieci. Uczniowie spędzają przerwy w klasie lub na świetlicy ruchowej. Pory posiłków są stałe. SYSTEM OCENIANIA W klasach I – III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi. Zawierają informacje na temat poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu określonych w podstawie programowej edukacji wczesnoszkolnej. Wskazują również potrzeby ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce i rozwijaniu uzdolnień. W ciągu roku szkolnego stosowane są również oznaczenia cyfrowe wraz z opisem poziomu osiągnięć. A - wybitne osiągnięcia B - bardzo dobre osiągnięcia C - dobre osiągnięcia D - zadowalające osiągnięcia E- osiągnięcia niezadowalające F - minimalne wymagania programowe nie zostały osiągnięte Szczegółowe kryteria ocen znajdują się w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania dostępnym u Dyrektora. W klasach I-III ocena z zachowania jest oceną opisową wspomaganą przez ustalony system nagród. Nauczanie matematyki Nauczanie języków obcych Wychowanie fizyczne System wychowawczy Zajęcia dodatkowe