OPIS FUNKCJONOWANIA SZKOŁY

Prywatna Szkoła Podstawowa KOLUMBUS jest placówką niepubliczną.

Szkoła KOLUMBUS pracuje w oparciu o kalendarz szkolny opublikowany przez MEN
Szkoła jest otwarta od 7.30 do 18.00 od poniedziałku do piątku.
Uczniowie nie muszą nosić tornistrów, odrabianie lekcji odbywa się w szkole od godziny 14.30 do 15.15.

Zajęcia dydaktyczne odbywają się w godzinach 8.00 – 14.30

PLAN DNIA (przykładowy)

Blok godzinowy  
8. 00 – 13.00 Poranny krąg
Edukacja wczesnoszkolna, muzyka, plastyka, wf, zajęcia komputerowe, język angielski
Edukacja wczesnoszkolna, muzyka, plastyka, wf, zajęcia komputerowe, język angielski
II śniadanie
Edukacja wczesnoszkolna, muzyka, plastyka, wf, zajęcia komputerowe, język angielski
Edukacja wczesnoszkolna, muzyka, plastyka, wf, zajęcia komputerowe, język angielski
Edukacja wczesnoszkolna, muzyka, plastyka, wf, zajęcia komputerowe, język angielski
13.00 – 13.30 obiad
13.00 – 15.30 Edukacja wczesnoszkolna, muzyka, plastyka, wf, zajęcia komputerowe, język angielski
Odrabianki/zajęcia strategiczno-logiczne
podwieczorek
15.30 – 18.00 świetlica


W szkole nie ma dzwonków.

O przerwach między zajęciami decydują nauczyciele, dostosowując je do poziomu aktywności dzieci.

W szkole zajęcia dodatkowe to religia, etyka, szachy, zajęcia z pływania z instruktorem na basenie w Pruszkowie.

W szkole jest dziennik elektroniczny Librus.

SYSTEM OCENIANIA

W klasach I – III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi. Zawierają informacje na temat poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu określonych w podstawie programowej edukacji wczesnoszkolnej. Wskazują również potrzeby ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce i rozwijaniu uzdolnień.

W ciągu roku szkolnego w ocenianiu bieżącym stosowane jest ocenianie kształtujące. Uczniowie otrzymują informacje zwrotne na temat nauki i pracy. Nie ma ocen sumujących.

W klasach I-III ocena z zachowania jest oceną opisową.

Szczegółowe zasady oceniania w naszej szkole znajdują się w Statucie Szkoły w części „Wewnątrzszkolne Ocenianie Uczniów”, dostępnym u Dyrektora.

Nauczanie matematyki

Nauczanie języków obcych

Wychowanie fizyczne

System wychowawczy

Zajęcia dodatkowe